PER NJE MARTESE TE LUMTUR :)
Dhurojani bashkeshortes/it nje histori,keshille,kompliment nga kjo faqe:)

Dëgjueshmëria ndaj burrit

Islami i ka dhënë gruas të drejta si dhe obligime. Ndër obligimet më të rëndësishme është dëgjueshmëria e saj ndaj burrit. Muhamedi, salallahu alejhi ve selem, ka thënë: "Burri yt është Xheneti yt apo Xhehenemi yt”, që don të thotë, se gruaja e cila i bindet burrit do të hyjë në Xhenet dhe nëse nuk i bindet do të hyjë në Xhehenem. Ja disa hadithe që e urdhërojnë gruan t’i bindet burrit të saj: I Dërguari i Allahut, salallahu alejhi ve selem, ka thënë:

 

 

"Po të kisha mundësinë të urdhëroja dikë t’i përkulet (bëjë sexhde) dikujt tjetër, do të urdhëroja që gruaja t’i përkulet burrit të saj.” "Nëse gruaja vdes deri sa burri është i kënaqur me të, ajo do të hyjë në Xhenet.” "Kur gruaja i fal pesë kohët e namazit, agjëron gjatë Ramazanit, e mbron nderin e saj dhe e dëgjon burrin e saj, ajo mund të hyjë në Xhenet nga cila derë të dëshirojë”. "… Ajo që e kënaq (burrin e saj) kur ai e shikon atë, e dëgjon atë kur ai e urdhëron, dhe që nuk është kundër dëshirave të tij lidhur me të apo pronën e tij duke bërë diçka që ai nuk e pëlqen”. "Nëse burri e thërret gruan e tij në shtrat (për marrëdhënie intime), kurse ajo refuzon dhe bën që ai të flejë i hidhëruar, engjujt do ta mallkojnë atë deri në mëngjes”.

 

 

Gruaja duhet të sjellë lumturi në jetën e burrit dhe nuk duhet të jetë arrogante e ta ngrisë zërin e saj. Gruaja duhet çdoherë ta respektojë burrin e saj dhe mos t’ia prishë gëzimin dhe jetën e tij. Ajo duhet të jetë e angazhuar në pastërti dhe ta bëjë veten tërheqëse për burrin e saj, të kujdeset për familjen dhe të afërmit e tij.

 

 

Ajo nuk guxon të agjërojë vullnetarisht pa lejen e burrit, nuk duhet të lejojë që dikush të hyjë në shtëpi pa lejen e tij, nuk duhet ta lëshojë shtëpinë pa miratimin e tij dhe duhet të kujdeset për të dhe për edukimin e fëmijëve të tyre. Nëse burri i nënshtrohet Allahut, xhele shanuhu, dhe e trajton gruan e tij me dashuri dhe mirësi, gruaja në asnjë mënyrë nuk duhet që të pranojë urdhëra nga prindërit e saj kundër dëshirës së tij. Transmetohet nga Theubani, radijallahu anhu, se i Dërguari i Allahut, salallahu alejhi ve selam, ka thënë: "Nëse gruaja i kërkon burrit të saj shkurorëzim duke mos pasur arsye të fortë, aroma e Xhenetit do të jetë e ndaluar për të”.

 

 

Megjithatë, nëse prindërit e saj e urdhërojnë që t’i bindet Allahut, xhele shanuhu, në kryerjen e namazeve në kohët e caktuara, duke ia thënë të vërtetën, duke ia plotësuar të drejtat e saj dhe e këshillojnë të mos i harxhojë paratë e saj me pakujdesi, atëherë ajo duhet t’i respektojë dhe t’i dëgjojë ata.

 

 

Pos kësaj, nëse burri i saj kërkon nga ajo që të kryejë ndonjë vepër që Allahu, xhele shanuhu, e ka ndaluar, ose e ndalon në atë që Allahu, xhele shanuhu, e ka urdhëruar, atëherë ajo nuk duhet ta dëgjojë atë, sepse Pejgamberi, alejhi selam, ka thënë: "(Besimtari) Nuk duhet t’i bindet krijesës kur përfshin mosbindje ndaj Krijuesit”. Gabimi më i keq që mund ta bëjë një grua është pakujdesia në veshmbathje dhe zbukurim, veçanërisht kur burri i saj kthehet nga puna, kurse asaj i vjen ende era nga kuzhina dhe flokët nuk i ka të rregulluar. Gruaja nuk duhet që ta përshëndesë burrin e  saj me ankime të vazhdueshme. Ajo duhet të përgatit ambient të rehatshëm duke e ulur zhurmën e fëmijëve, të kundërmoj aromë të mirë dhe ta befasoj burrin me gjellërat që ai i pëlqen. Thënë shkurt, gruaja duhet ta shëndërrojë shtëpinë në parajsë për burrin e saj. Gruaja që e dëgjon burrin dhe i bindet atij nuk i zbulon sekretet e tij sepse atëherë do ta humbë besimin e tij. Ajo është e dëgjueshme në urdhërat e tij sepse përndryshe do ta ngjallë hidhërimin e tij. Gruaja e mirë asnjëherë nuk shfaq gëzim në vuajtjet e tij e as pikëllim në gëzimin e tij, sepse e para është mungesë e vëmendjes ndërsa e dyta është mosrespektim i burrit.

 

 

Pejgamberi alejhi selam ka thënë: ”Sikur t’i dinte gruaja obligimet ndaj burrit, nuk do të ulej kur servohet dreka dhe darka, derisa të largohet nga ai.” Sahihul Xhamia: 5259

 

 

Dhe, po ashtu s’ka dyshim se shtëpia në të cilën ka mirësi, butësi, dashuri dhe kujdes, së bashku me edukimin korrekt islam do të ketë efekt të pamasë në njeriun. Pra, ai do të jetë – nëse do Allahu – i suksesshëm në marrëdhëniet e tij dhe në çdo çështje – qoftë ajo kërkim i diturisë, tregti, përfitim material, apo tjetër pos kësaj.

 

 

Burri musliman duhet të gjejë prehje në të qenit me gruan e tij. Prandaj, kjo bëhet përgjegjësia e saj, sipas fjalëve të Allahut, që ta kultivojë këtë prehje dhe të kultivohet kjo ndjenjë e sigurisë, rehatisë dhe paqes në shtëpi. Ajo është e cila dikton disponimin me të cilin do të udhëhiqet shtëpia.Gjithashtu, gruaja muslimane është mbrojtje për burrin e saj musliman, njeriun e saj. Dhe, ai poashtu është burim i mbrojtjes dhe i sigurisë për të. Prandaj, ajo e ka përgjegjësinë dhe mbrojtjen e fshetësive të tij, mbrojtjen e pasurisë së tij, mbrojtjen e fëmijëve të tij si dhe mbrojtjen e shtëpisë së tij nga njerëzit të cilët ai nuk i dëshiron brenda në të.Gruaja muslimane duhet të kuptojë se përgjegjësia e saj në shtëpi është mënyrë e adhurimit të Allahut. Kjo është pjesë e mbajtjes së detyrës ndaj Allahut.Burri musliman dhe gruaja muslimane dhe besimtari e besimtarja janë ndihmues të njëri-tjetrit në devotshmëri. Prandaj, nëse burri musliman e sheh gruan e tij duke devijuar, bëhet obligim i tij që ta udhëzojë atë në fjalët e Allahut dhe në Sunet. Njëjtë, nëse burri devijon, atëherë bëhet përgjegjësi e saj që ta udhëzojë atë. Kjo është diçka që është e qartë dhe duhet të bëhet. Dhe ajo duhet të përpiqet që ta bëjë atë ‘dashuri’ për të, duke ia treguar rëndësinë e namazit dhe rëndësinë e gjërave të cilat ai i neglizhon.

 

 

Sa më shumë ta respektojë gruaja burrin, aq më tepër ai do të jetë i dashur me të dhe sa më shumë që të pajtohet me të aq më gjatë ai do të qëndrojë me gruan e tij. Gruaja nuk mund ta arrijë këtë vetëm se nëse iu jep përparësi kënaqësive të tij përpara kënaqësive të veta dhe dëshirave të tij përpara dëshirave të veta, në atë që e pëlqen apo në atë që e urren.

 

 

 

 

E lus Allahun që të na jep sukses dhe të na udhëzojë në atë që Ai e do dhe me të cilën Ai është i kënaqur!

'' Dhe një prej shenjave të Tij është që prej jush krijoi për ju bashkëshortet tuaja, që të qetësoheni pranë tyre, duke vënë ndërmjet jush dashuri dhe mëshirë. Me të vërtetë, në këtë ka shenja, për njerëzit që mendojnë."(Kur'an) This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free